"net to tylko taka moja mala przygoda, pasja bez granic..."

×

GlownaStrona glowna Test laczaTest lacza PanelPanel usera PocztaPoczta KontaktKontakt

RODOCo to jest RODO?
RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.
RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
jest KockNet Radosław Biaduń operator telekomunikacyjny z siedzibą w 21-150 Kock, ul. Marcina Stępnia 61.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować ze mną, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.


Kluczowe zasady RODO
Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi odbywać się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO. Umowa, przepisy prawa bądź świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, są przykładami takich podstaw przetwarzania. Obowiązek informacyjny będzie bardziej rozbudowany niż dotychczas. Informacje przekazywane przez administratora mają być przejrzyste oraz opisane jasnym i prostym językiem. Do praw przysługującym osobom, których dane są przetwarzane, należą: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych.
Administrator musi samodzielnie określić i opisać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe. Będzie również odpowiedzialny za wykazanie, że są one skuteczne i zgodne z RODO.
Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych.
Administrator danych będzie mógł je powierzać tylko podmiotom, które zapewniają rzetelne stosowanie RODO. Umowy z procesorami staną się bardziej rozbudowane i skomplikowane.
Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).
Administrator danych osobowych będzie mógł uzyskać certyfikację oznaczającą zgodność przetwarzania z prawem. Certyfikacja będzie prowadzona przez niezależne podmioty certyfikujące. Dopuszczone zostaną także zatwierdzone kodeksy postępowania, które pomogą w prawidłowym wypełnianiu obowiązków administratora.
Administrator ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.


Informacje o przetwarzaniu danych
Jestem administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadam za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Zasady administracji danymi
Dane zbieram i przetwarzam tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych przetwarzam wyłącznie, aby świadczyć usługi telekomunikacyjne.

W jakim celu wykorzystuję dane?
do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
do wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych,
do wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
do tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
do wsparcia obsługi.

W szczególności przetwarzam dane osobowe: klientów będących abonentami lub użytkownikami usług telekomunikacyjnych, osób związanych ze mną umowami najmu i dzierżawy.
Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:
wobec przetwarzania dotyczących Cię danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego,
wobec przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest mój prawnie uzasadniony interes.

Możesz też złożyć do mnie wniosek (dotyczący Twoich danych osobowych) o:
sprostowanie (poprawienie) danych,
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na moich serwisach internetowych,
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przeze mnie danych oraz o kopię danych),
przeniesienie danych do innego administratora danych.

Jeśli udzielisz mi zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).


UPRAWNIENIA
Prawo do sprostowania : Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do mnie konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
Prawo do usunięcia danych Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonam niezwłocznego usunięcia danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku mogę dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
Prawo dostępu do danych
Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzam.
Prawo do przeniesienia danych
Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przeze mnie danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Obecnie nie planuję przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecyduję o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać mi będzie prawo. Jeśli dojdzie do takiego przekazania danych niezwłocznie poinformuję Cię o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na tej stronie.

RODO :: Kontakt :: Regulamin ::

KockNet - Radosław Biaduń


poczta[a]kocknet.pl, tel 509 921 342